สิทธิทางกฏหมาย

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ตำรับ จำกัด และได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ท่านมีสิทธิดาวน์โหลดเนื้อหาของเว็บไซต์ (content) เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวในรูปแบบที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เจ้าของเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้มีการดัดแปลงหรือทำซ้ำเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือนำเนื้อหาไปใช้โดยประการอื่นไม่ว่าจะอยู่ใน รูปแบบใด

เจ้าของเว็บไซต์นี้จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแสดง ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในเว็บไซต์นี้ แต่ไม่อาจยืนยัน รับประกัน หรือรับรองใดๆในความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน หรือความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์นี้

เจ้าของเว็บไซต์นี้จะไม่รับ ผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือที่เกิดจากความเชื่อถือในข้อมูลใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มุ่งหมายให้ใช้โดยผู้ที่พักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เว็บไซต์ นี้อาจทำการเชื่อมโยง (Link)หรืออ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น แต่เจ้าของเว็บไซต์นี้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆในเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น และจะไม่รับผิดในความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่า นั้น

การเชื่อมโยงใดๆไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นมีไว้เพียงเพื่อความสะดวก ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้เท่านั้น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ห้ามใช้สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นหนังสือจากเจ้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่เพื่อเป็นการระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเท่านั้น

ข้อมูล ใดๆที่สามารถระบุตัวบุคคลในรูปการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์นี้จะ อยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเจ้าของเว็บไซต์นี้ มีสิทธิที่จะใช้งานหรือทำสำเนาข้อมูลจากการสื่อสารในรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก นี้ทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น ไอเดีย การคิดค้น แนวคิด เทคนิค หรือวิธีการต่างๆ ที่เปิดเผยในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยวัตถุประสงค์ที่ว่าอาจครอบคลุมถึงการเปิดเผยให้ บุคคลภายนอกและ/หรือการพัฒนา ผลิต และ/หรือการทำตลาดสินค้าหรือบริการผู้ที่ติดต่อหรือส่งข้อความมายังเว็บไซต์ นี้หรือมายังเจ้าของเว็บไซต์นี้ จะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาและข้อมูลที่ส่งมา รวมถึงความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลด้วย

คำแนะนำที่อยู่ในเว็บไซต์ นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ทดแทนคำแนะนำทางโภชนาการจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในแง่ของสุขภาพ หากท่านมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โปรดติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับคำปรึกษา