นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ตำรับ จำกัด ห่วงใยในความเป็นส่วนตัวของท่าน และประสงค์ให้ท่านมีความคุ้นเคยกับวิธีเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของเรา  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่เราหรือผู้ให้บริการของเราเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริการ”) ที่ดำเนินการหรือควบคุมโดยเรา ซึ่งท่านกำลังใช้เข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หรือโดยการใช้บริการ ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การใช้ของผู้เยาว์

บุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปี สามารถใช้บริการได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อน  ซึ่งคำแนะนำสำหรับการให้ความยินยอมได้ระบุไว้ให้ในบริการนี้แล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราอาจขอให้ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับประโยชน์จากบางคุณลักษณะ (เช่น การเป็นสมาชิกจดหมายข่าว เคล็ดลับ/คำแนะนำ การประมวลผลคำสั่งซื้อ) หรือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ (เช่น การจับรางวัลหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆโดยท่านจะได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดจำเป็นต้องให้และข้อมูลใดไม่จำเป็นต้องให้

เราอาจนำข้อมูลที่ท่านส่งให้มารวมกับข้อมูลอื่นที่เก็บรวบรวมจากท่าน ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ รวมถึง ตัวอย่างเช่น ประวัติการซื้อของท่าน  นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนโซเชียล มีเดียที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ) และผู้ให้บริการข้อมูลอื่นที่เป็นบุคคลภายนอก

หากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้กับเรา แสดงว่าท่านมีอำนาจในการกระทำดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เว้นแต่ในกรณีที่เราร้องขอหรือเชิญเป็นการเฉพาะ กรุณาอย่าได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนให้กับเรา และโปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น (เช่น เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือเกี่ยวกับปรัชญา สุขภาพ ชีวิตด้านเพศหรือรสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลทางชีวมิติหรือทางพันธุกรรมที่ใช้สำหรับระบุตัวบุคคล) ในหรือผ่านบริการหรือให้แจ้งกับเรา 

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอัตโนมัติ

เมื่อท่านใช้บริการ เรากับผู้ให้บริการของเราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยวิธีต่อไปนี้

ผ่านเบราว์เซอร์  ข้อมูลบางประเภทถูกเก็บรวบรวมโดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ เช่น ที่ระบบควบคุมเพื่อเข้าถึงสื่อ (Medium Access Control หรือ MAC) ชนิดคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ความละเอียดของหน้าจอ ชื่อและรุ่นของระบบปฏิบัติการ และชนิดและรุ่นของอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์  หากท่านเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลคล้ายกันนี้ เช่น ชนิดและตัวระบุเครื่องของท่าน  เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบว่าบริการทำงานอย่างถูกต้อง

การใช้คุกกี้  คุกกี้เป็นชิ้นข้อมูลที่เก็บไว้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้  คุกกี้ทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชนิดเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้บริการ หน้าที่เยี่ยมชมและภาษาที่เลือกใช้  เรากับผู้ให้บริการของเราใช้ข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการนำทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูล และทำให้ท่านได้รับประสบการณ์แบบส่วนตัวขณะใช้บริการ  นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งทำให้ท่านใช้บริการได้สะดวกขึ้น เช่น จำรายการที่อยู่ในรถเข็นสินค้าของท่าน  อีกทั้งใช้คุกกี้รวบรวมข้อมูลด้านสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการ เพื่อปรับปรุงการออกแบบและการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำความเข้าใจลักษณะการใช้บริการของรายบุคคล และช่วยในการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้บริการ  คุกกี้ยังทำให้เราสามารถเลือกโฆษณาหรือข้อเสนอของเราให้ตรงกับความสนใจของท่านได้มากที่สุดและแสดงให้ชมขณะที่ท่านใช้บริการ  เราอาจใช้คุกกี้โฆษณาออนไลน์เพื่อติดตามการตอบรับของผู้บริโภคต่อโฆษณาของเราอีกด้วย

ทั้งนี้ ท่านสามารถปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการทำตามคำแนะนำของเบราว์เซอร์ แต่หากไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกบางอย่างในการใช้บริการ  และอาจไม่ได้รับโฆษณาหรือข้อเสนออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของท่าน

การใช้แฟลชคุกกี้  การใช้เทคโนโลยี Adobe Flash (ซึ่งมีออปเจคต์ที่โปรแกรมแฟลชเก็บไว้ในเครื่อง ที่เรียกว่า Flash Local Stored Objects (“Flash LSOs”)) ทำให้เราสามารถปรับข้อมูลให้เหมาะสมกับท่านมากขึ้น อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ และเก็บรวบรวมกับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน  หากไม่ต้องการให้ Flash LSO จัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถปรับการตั้งค่าของ Flash Player ให้บล็อกการจัดเก็บ Flash LSO โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ใน Website Storage Settings Panel (ลิงก์ภายนอก)  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถควบคุม Flash LSO ได้โดยไปที่ Global Storage Settings Panel (ลิงก์ภายนอก)แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ  โปรดอย่าลืมว่าการตั้งค่า Flash Player เพื่อยับยั้งหรือจำกัดการยอมรับ Flash LSO อาจลดหรือขัดขวางการทำงานของ Flash ในบางโปรแกรมประยุกต์

การใช้แท็กพิกเซล เว็บบีคอน  GIF แบบโปร่งใส หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน  เทคโนโลยีเหล่านี้อาจใช้ในการเชื่อมโยงหน้าบริการบางหน้าและข้อความอีเมล์ที่มีรูปแบบ HTML รวมทั้งติดตามการกระทำของผู้ใช้และผู้รับอีเมล์ วัดผลความสำเร็จของแคมเปญการตลาดและการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการ

โฆษณาตามความสนใจของผู้ใช้  เราอาจใช้บริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อโฆษณาสินค้าและบริการที่ท่านอาจสนใจเมื่อท่านเข้าถึงและใช้บริการกับบริการออนไลน์อื่น ๆ ตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการกับบริการออนไลน์อื่น ๆ บนอุปกรณ์ของท่าน  ในการทำเช่นนั้น บริษัทเหล่านี้อาจวางหรือจดจำคุกกี้เฉพาะในเบราว์เซอร์ของท่าน (รวมถึงผ่านการใช้แท็กพิกเซลนอกจากนี้ ยังอาจใช้เทคโนโลยีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้ออนไลน์ เพื่อจดจำการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่และแล็ปท็อป 

ที่อยู่ไอพี  ที่อยู่ไอพีของท่านเป็นตัวเลขที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตกำหนดให้คอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ  เซิร์ฟเวอร์ของเราจะระบุและบันทึกข้อมูลที่อยู่ไอพีไว้ในไฟล์ล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมบริการ พร้อมกับบันทึกข้อมูลเวลาเยี่ยมชมและหน้าที่เยี่ยมชม  การเก็บรวบรวมที่อยู่ไอพีเป็นวิธีปฏิบัติมาตรฐานของบริการออนไลน์ทั้งหลายและดำเนินการโดยอัตโนมัติ  เราใช้ที่อยู่ไอพีเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น คำนวณระดับการใช้บริการ การหาสาเหตุปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ และการบริหารจัดการบริการ  นอกจากนี้ เรายังอาจได้ตำแหน่งที่อยู่โดยประเมินจากที่อยู่ไอพีของท่าน

ข้อมูลอุปกรณ์  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ท่านใช้บริการ

วิธีใช้และเปิดเผยข้อมูล

เราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้เราตามที่ได้อธิบายให้ท่านทราบ ณ เวลาที่เก็บข้อมูล  โปรดอ่านหัวข้อ “ทางเลือกและการเข้าถึง” ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีเลือกที่จะไม่ยอมรับการใช้และการเปิดเผยบางรายการของเรา 

ในกรณีที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ เวลาที่เก็บข้อมูล  นอกจากนี้ เรายังอาจใช้มูลจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย (เช่น เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์) หรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  และเรายังอาจใช้หลักพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะเพื่อ

 • การจัดเตรียมการทำงานของบริการและปฏิบัติตามคำขอของท่าน

  • จัดเตรียมการทำงานของบริการให้กับท่านและจัดหาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน
  • ตอบคำถามและปฏิบัติตามคำขอของท่าน เช่น ส่งเอกสารตามที่ท่านขอหรือแจ้งเตือนทางอีเมล์
  • ส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับท่าน หรือเกี่ยวกับบริการ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย และ/หรือ ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เราจะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ในทางสัญญาของเรากับท่าน และ/หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย

 • การบรรลุจุดประสงค์ทางธุรกิจของเรา

  • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ
  • เพื่อการตรวจสอบ พิสูจน์ยืนยันว่ากระบวนการภายในต่าง ๆ ทำงานตามที่เจตนาและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดสัญญา
  • เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตและระบบความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือการพยายามโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล
  • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
  • เพื่อปรับปรุง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์และบริการ
  • เพื่อระบุแนวโน้มในการใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ให้ความสนใจบริการส่วนใดมากที่สุดบ้าง และ
  • เพื่อหาประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย ทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้แคมเปญให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้

เราจะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้เพื่อบริหารความสัมพันธ์ในทางสัญญาของเรากับท่าน เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือเนื่องจากมีผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย

 • การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการเฉพาะบุคคล

  • เพื่อทำความเข้าใจท่านให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เราสามารถกำหนดรูปแบบปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเฉพาะบุคคลและให้ข้อมูล และ/หรือนำเสนอให้ตรงกับความสนใจของท่าน
  • เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ท่านชอบให้ดียิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถถ่ายทอดเนื้อหาผ่านบริการที่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องและท่านมีความสนใจ

เราจะให้บริการเฉพาะบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือเนื่องจากมีผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการ

 • ให้แก่บริษัทในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
 • ให้แก่คู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เราเสนอการส่งเสริมแบรนด์และการตลาดร่วมกัน
 • ให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ให้บริการต่าง ๆ เช่น บริการเว็บไซต์โฮสติ้งและการดูแลเว็บไซต์ การโฮสต์โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  การวิเคราะห์ข้อมูล การชำระเงิน การดำเนินการคำสั่งซื้อครบทุกขั้นตอน การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านไอที การบริการลูกค้า บริการส่งอีเมลและสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ การบริการตรวจสอบ และบริการอื่น ๆ เพื่อทำให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นสามารถให้บริการได้ และ
 • ให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่มีการปรับองค์กรใหม่ การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมลงทุน การมอบหมาย การโอนย้าย หรือการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ทรัพย์สิน หรือ หุ้น (รวมถึง กรณีที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่คล้ายกัน) ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต

นอกจากนี้แล้ว เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามที่เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม  () เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่ท่านพำนักอาศัย () เพื่อปฏิบัติตามคำขอจากหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่นอกประเทศที่ท่านพำนักอาศัย ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต () เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และ () เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือ ของท่าน หรือผู้อื่น  เรายังอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในวิธีการอื่นๆ หลังจากได้รับความยินยอมจากท่านให้ทำเช่นนั้น

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติตามที่อธิบายข้างต้น ในหัวข้อ “การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอัตโนมัติ” 

นอกจากนี้ เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ  ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต หากมีการรวมข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล (เช่น รวมชื่อของท่านกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของท่าน) เราจะดูแลข้อมูลที่รวมนั้นเหมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตราบที่มีการรวมข้อมูล

ทางเลือกกับการเข้าถึง

ทางเลือกเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับการอนุญาตให้เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด  ท่านสามารถเลือกไม่รับรายการต่อไปนี้

 • การรับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา  หากท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดจากเราอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารดังกล่าวได้โดยแจ้งเราทางโทรศัพท์ +66 85 182 8885 ในการแจ้งคำขอ กรุณาระบุชื่อของท่าน รูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดที่ท่านต้องการเลิกรับ และที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ  ตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการเลิกรับอีเมล์ทางการตลาดหรือสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์จากเรา ให้แจ้งเรา พร้อมกับแจ้งชื่อและที่อยู่อีเมล์หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกไม่รับอีเมล์ทางการตลาดจากเราได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่อยู่ในข้อความอีเมล์ดังกล่าว
 • การรับการแจ้งเตือนจากเรา  หากท่านไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนจากเราอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกไม่รับการแจ้งเตือนดังกล่าวได้โดยแจ้งเราผ่านทางโทรศัพท์ +66 85 182 8885 กรุณาระบุชื่อของท่านกับที่อยู่อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้รับการแจ้งเตือนจากเรา
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือและคู่ค้าของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  หากก่อนหน้านี้ ท่านเลือกรับการสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทในเครือหรือคู่ค้าของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ท่านสามารถเลือกไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบริษัทดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดทางตรงในอนาคต โดยแจ้งเราผ่านทางโทรศัพท์ +66 85 182 8885 กรุณาระบุว่าไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบริษัทดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์การตลาดทางตรงในอนาคตอีกต่อไป พร้อมแจ้งชื่อและที่อยู่อีเมล์ของท่าน

เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด  โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่รับตามที่อธิบายข้างต้น เราจะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่ได้แบ่งปันข้อมูลไปแล้ว ออกจากฐานข้อมูลของบริษัทในเครือของเราได้ (เช่น ณ วันที่เราปฏิบัติตามคำขอเลือกไม่รับของท่านนอกจากนี้ หากท่านเลือกไม่่รับข้อความเกี่ยวกับการตลาดจากเรา เราจะยังคงส่งข้อความเกี่ยวกับธุรกรรมและการบริหารจัดการที่สำคัญให้กับท่าน ซึ่งเป็นส่วนที่ท่านไม่สามารถเลือกไม่รับ

วิธีเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านมีความประสงค์ที่จะทบทวนแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จำกัดหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากต้องการขอรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการส่งไปยังบริษัทอื่น (ภายใต้ขอบเขตสิทธิที่ท่านได้รับตามกฎหมาย) กรุณาแจ้งเราผ่านทางโทรศัพท์ +66 85 182 8885 เราจะตอบรับคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดและภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับคำขอ กรณีมีเหตุการณ์ทำให้การปฏิบัติตามคำขอของท่านล่าช้า ท่านจะได้รับการแจ้งในทันทีพร้อมกับข้อมูลวันที่ดำเนินการ 

ระยะเวลาเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นหรือตามที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้   เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาเก็บข้อมูล ได้แก่  (i) ระยะเวลาที่เราดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน (ii) มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ และ (iii) สมควรเก็บข้อมูลตามสถานะทางกฎหมายหรือไม่ (เช่น อายุความ การดำเนินคดี หรือการสืบสวนตามระเบียบข้อบังคับ)

ไซต์และบริการของบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ระบุและเราไม่รับผิดชอบต่อ ความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบุคคลภายนอกที่ดำเนินไซต์หรือบริการออนไลน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โปรแกรมประยุกต์ใด ๆ) ที่มีให้ผ่านบริการนี้หรือที่บริการนี้มีลิงก์  สภาพพร้อมใช้งานหรือการมีลิงก์ไปถึงไซต์หรือทรัพย์สินดังกล่าวในบริการนี้ ไม่ได้เป็นการรับรองโดยเราหรือบริษัทในเครือ

การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราโดยแจ้งไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

บริษัท ตำรับ จำกัด
โทรศัพท์ +
66 85 182 8885

Email immheeimmhee@gmail.com

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ กับนโยบายความเป็นสวนตัวนี้จะมีผลใช้เมื่อเราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขในบริการ  การใช้บริการของท่านตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหล่านี้แสดงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไข  ขอแนะนำให้ท่านอ่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเมื่อเยี่ยมชมบริการ นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562